ឱសថជីវសាស្រ្ត

★ ឱសថសំយោគ
★ ការបំពេញអាសូត និងផើង
★ ការការពារ និងការដឹកជញ្ជូនអាសូត


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១