ឧស្សាហកម្មគីមី

★ គម្របអាសូត ការបោសសំអាត ការជំនួស ការសម្អាត និងការបញ្ជូនសម្ពាធ
★ ប្រតិកម្មគីមី
★ ការការពារការផលិតជាតិសរសៃគីមី
★ សម្ភារៈសម្ពាធដែលបំពេញដោយអាសូត
★ គំនូរលួសប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្ម


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១