ឧស្សាហកម្មកែច្នៃចំណីអាហារ

★ ការវេចខ្ចប់អាហារដែលបំពេញដោយអាសូត
★ Antiseptic & Preservation
★ ស្តុកការពារសត្វល្អិត
★ ការផ្សាភ្ជាប់ស្រា (កំប៉ុង) និងការផ្ទុក
★ អាសូត អាសូត


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១