ឧស្សាហកម្មកាត់ឡាស៊ែរ

★ ការកាត់អាសូត
★ ឧស្ម័នជំនួយ
★ Optical Path & Optical Head Cleaning


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១