លោហធាតុ

★ Annealing Shielding Gas
★ Sintering ឧស្ម័នការពារ
★ ការព្យាបាល Nitriding
★ ការសម្អាត និងបោសសំអាតឡ


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១