ការធ្វើក្រដាស

★ សារធាតុ bleaching អុកស៊ីហ្សែន
★ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអុកស៊ីសែន


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១