ឧស្សាហកម្មសំបកកង់កៅស៊ូ

★ Nitrogen Vulcanization
★ ការការពារអាសូត
★ សំបកកង់បំពេញអាសូត


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១